Algemene voorwaarden E-learning Cursus

Versie 17 december 2020

1 Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 E-learningproduct: Digitale leervorm (met mogelijkheid tot het verkrijgen van deel-certificaten) gemaakt door Imkerij de Zijtak (hierna genoemd) Bijencursus.nl verstrekt in toegangsvorm van 1 jaar waarbij gebruik wordt gemaakt van computernetwerken voor distributie, communicatie en facilitering en waarbij inhoudelijk wordt ingegaan op zowel bijenhouden en bijen gerelateerde onderwerpen die relevant zijn voor het houden van bijen volgens normen van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV)
1.2 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Bijencursus.nl en Wederpartij waarop deze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard en die als voorwerp hebben een Cursus.
1.3 Wederpartij: de partij waarmee Bijencursus.nl een Overeenkomst sluit waarop de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zijnde een natuurlijk persoon, een natuurlijk persoon die handelt namens een vereniging als groep of bedrijf of een rechtspersoon.
1.4 Website: https://bijencursus.nl/ middellijk of onmiddellijk geraadpleegd.
1.5 Aanbod: elk aanbod van een Product, zoals Bijencursus.nl die in zijn openbare aanprijzingen aan Wederpartij aanbiedt.
1.6 Producten (enkelvoud: Product): door Bijencursus.nl aangeboden Cursussen die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Bijencursus.nl en Wederpartij.
1.7 Persoonsgegevens: alle informatie aan de hand waarvan een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Bijencursus.nl met betrekking tot een Product indien daaruit een Overeenkomst voortvloeit, alsmede op de Overeenkomst zelf.

3 Algemeen

3.1 Alle rechten met betrekking tot een Product en de Website berusten bij Bijencursus.nl, mits deze rechten niet aan iemand anders toekomen indien derden materiaal beschikbaar stellen om op de Website te publiceren.
3.2 Elk Aanbod gedaan door Bijencursus.nl verplicht Bijencursus.nl tot niets, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De inhoud van folders, brochures en enig ander (al dan niet elektronisch) reclamemateriaal, bindt Bijencursus.nl niet. Een Aanbod gedaan in reclame-uitingen is geldig gedurende 30 dagen na eerste publicatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3 Een Overeenkomst met Bijencursus.nl komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge inschrijving voor Cursussen en aanvaarding van de inschrijving door Bijencursus.nl. Aanvaarding vindt plaats middels toezending van de bevestiging aan Wederpartij. Dat kan zijn door een directe betaling via de daarvoor aanwezige webshop van Bijencursus.nl en door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke bestelling aanvaardt Wederpartij deze Algemene leveringsvoorwaarden.

3.4 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De rechter te Assen is met uitsluiting van elke andere rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen.

4 Toegang

Jaarcursus

4.1 De Jaarcursus wordt aangegaan voor ten minste de duur van twaalf maanden en geeft toegang tot de gehele inhoud van de betreffende Cursus of een in de Overeenkomst omschreven deelgebied. Een Jaarcursus vangt aan bij ontvangt van de inloggegevens of openstelling van elektronische toegang op andere wijze. Bijvoorbeeld na betaling via de betreffende webshop van Bijencursus.nl

4.2 Een Jaarcursus wordt niet automatisch verlengd en is na aanvang niet opzegbaar.

Beëindiging Cursus

4.3 De Cursus eindigt automatisch na 12 maanden. Verlenging is niet mogelijk.

4.4 Facturatie van de Cursus vindt plaats op jaarbasis waarbij de factuur vooraf ineens wordt verschuldigd. Restitutie is niet mogelijk.

4.5 Bij misbruik van de cursus, door bijvoorbeeld verkoop, uitlenen, delen etc. van de cursus of delen van de cursus, wordt de toegang direct beëindigd en wordt de Cursus voor de betreffende persoon of groep beëindigd. Restitutie is niet mogelijk.

5 Prijs en betaling

5.1 Levering van een Product geschiedt tegen de op het moment van aangaan van de Overeenkomst gehanteerde prijzen.
5.2 Alle prijzen zijn vrij van BTW en dienen direct te worden voldaan.
5.3 
Bijencursus.nl is gerechtigd prijzen van Producten aan te passen met ingang van plaatsingsdatum.
5.4 Wederpartij is verplicht van of in naam van Bijencursus.nl ontvangen facturen vooraf te voldoen of in overleg binnen veertien dagen na dagtekening. Verrekening, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.
5.5 Betaling geschiedt direct via de webshop of, in overleg, binnen veertien dagen na facturering. De termijn van veertien dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat tijdstip vangt de wettelijke vertragingsrente aan.
5.6 Na het verstrijken van de betalingstermijn kan de toegang tot het Product worden opgeschort. Indien betaling alsnog plaatsvindt, zal de toegang worden hersteld. Opschorting leidt niet tot enige restitutie van productbetaling.
5.6 Als Wederpartij langer dan drie maanden in verzuim is, wordt de nota, bovenop de vertragingsrente, ter delging van de buitengerechtelijke incassokosten, verhoogd met 15% van de hoofdsom wegens niet tijdige betaling, doch nimmer meer dan toegestaan op grond van de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.
5.7 In geval van niet (tijdige) betaling van een factuur, is Bijencursus.nl gerechtigd tot vergoeding van de gemaakte kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand.

6 Intellectueel eigendom

6.1 Bijencursus.nl behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor ter zake van de door Bijencursus.nl aan Wederpartij geleverde Producten alsmede reproducties daarvan. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken.
6.2 Wederpartij erkent deze rechten en zal zich onthouden van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk hierop, op straffe van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000 voor elke overtreding, onverminderd de aan Bijencursus.nl overigens ter zake toekomende rechten.
6.3 Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bijencursus.nl. Producten, geleverde content of resultaat van geleverde Producten te (doen) dupliceren, in aangepaste vorm te gebruiken/verwerken of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden op straffe van een boete van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete € 5000,- voor elke overtreding, of, wanneer deze hoger is, de daadwerkelijke schade van Bijencursus.nl. Daarnaast wordt toegang tot de Cursus direct beëindigd. Bij een groepsaankoop kan dit een hele groep betreffen.

7 Persoonsgegevens

7.1 Wederpartij is er mee bekend dat Bijencursus.nl Persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 4 sub 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming van Wederpartij welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Overige Persoonsgegevens van Wederpartij kunnen door Bijencursus.nl worden verwerkt indien Wederpartij hier toestemming voor heeft gegeven. Wanneer Wederpartij hier toestemming voor heeft gegeven, kunnen deze Persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Meer informatie over de wijze waarop Bijencursus.nl Persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in de Privacyverklaring van Bijencursus.nl.

8 Klachtenregeling

8.1 Klachten over een factuur, Product of de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bijencursus.nl uiterlijk veertien dagen nadat Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
8.2 Bijencursus.nl streeft ernaar klachten binnen vijf werkdagen na ontvangst te reageren. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt Wederpartij hierover geïnformeerd en zal een andere tijdsindicatie worden gegeven.

9 Diversen

9.1 Bijencursus.nl is gerechtigd onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten, vanaf een door Bijenvereniging Oosterhesselen e.o. aangegeven datum. Bijencursus.nl zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op een door haar te kiezen wijze. Bij een geringe wijziging kan worden volstaan met publicatie van de gewijzigde voorwaarden op https://bijencursus.nl. Uitsluitend wijzigingen met een ingrijpend karakter geven Wederpartij het recht om Bijencursus.nl mede te delen dat zij de Overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde laatst geldende voorwaarden.

Scroll naar top